Demokratisera företagen

                                                                                                                                 

År 1919 beslutade Sveriges riksdag om att Sverige skulle styras demokratiskt. Vid val till riksdagen skulle alla män och kvinnor ha rösträtt och rösterna skulle räknas lika. Fastän 100 år har gått råder fortfarande ingen demokrati på arbetsplatser. Det är ägarna av företaget som bestämmer vid alla frågor av större vikt och chefer tillsätts uppifrån.

Vart fjärde år har vi val till kommun och riksdag där vi väljer våra representanter till riksdagen. Alla partier väljer med jämna mellanrum sina styrelser, likaså alla fackföreningar. I en ideell eller ekonomisk förening är det självklart att man varje år har årsmöte, där man med principen en man en röst väljer ledning. Det borde vara ännu mer självklart att de anställda på en arbetsplats demokratiskt utser de som ska administrera och leda arbetet eftersom arbetslivet är en så central del av allas liv. Ett avskedande från en arbetsplats, nedläggning av en avdelning, flytt av företag till låglöneland eller en försumlig ledning som struntar i skyddsföreskrifter, kan få helt avgörande betydelse för människors liv. Av den anledningen är det så fundamentalt fel att aktieägare eller ägare som så gott som enbart är intresserade av egen ekonomisk vinning har sådan total makt över människors arbetssituation.

I ett modernt samhälle borde det vara en självklarhet att de anställda på arbetsplatsen tillsammans är med och fattar alla avgörande beslut. Med detta följer inte att arbetsdagarna ska fyllas med ideliga stormöten. Man kan fortfarande ha kvar en struktur med chefer på olika nivåer som tar de flesta beslut. Det viktiga är att cheferna är tillsatta/valda av de som arbetar på arbetsplatsen, och att cheferna mer är projektledare än  enväldigt bestämmande chefer. Vid viktiga beslut som om en avdelning eller ett företag ska läggas ned, eller om delar av företaget ska flyttas utomlands, måste däremot alla ha rätt att delta i beslutsfattandet.

Aktieägarna rättfärdigförklarar sin rätt att enväldigt bestämma över företagen med att de förser företagen med investeringskapital så att företagen kan växa och utvecklas. Detta är ren lögn! Vad gäller företagen på Stockholmsbörsen bidrar aktieägarna bara med några futtiga procent av investeringskapitalet, samtidigt som de tar ut ca fyrtio gånger! så mycket i aktieutdelning och värdetillväxt.

Läs mer om detta under avsnitten Demokrati på arbetsplatsen och Så plundras företagen i boken ”Ett altruistiskt samhälle”.